2010, ഫെബ്രുവരി 20, ശനിയാഴ്‌ച

അക്ഷരങ്ങള്‍ കൊണ്ടൊരു അശ്രുപൂജ.


അക്ഷര നക്ഷത്രം കോര്‍ത്ത ജപമാലയുടെ പാട്ടുകാരന്
അക്ഷരങ്ങള്‍ കൊണ്ടൊരു അശ്രുപൂജ.
ഗിരീഷ്‌ മരിക്കില്ല .